نور محرک شادماني و سلامت روان ساکنين مجتمع هاي مسکوني

مطالعه تاثیر بهبود فضای سکونتی بر سلامت جسمی و روانی ساکنین:

ارتباط میان محیط های ساخته بشر و کاربران فضاها، ارتباطی دو سویه است به گونه ای که همچنان که اوضاع و شرایط محیطی بر ساختمان تاثیرگذار است، شرایط و ویژگی های ساختمانی نیز به شدت کاربران فضا را تحت تاثیر قرار می دهد. در میان انواع محیط های مصنوع، بهبود کیفیت فضای سکونتی به عنوان فضایی که باید حامی سلامت جسمی و روانی ساکنین باشد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا میزان حضور افراد خانواده در این فضا می تواند در جهت بهبود سلامت جسمی و روانی ساکنین کمک شایانی نماید. در  این میان تاثیر نور روز بر سلامت روان ساکنین ساختمان ها قابل تامل است.

هدف از تحقیقات:

تاثیرات نور روز به عنوان یکی از مولفه های اصلی ساختمان های مسکونی، بر زندگی و حیات انسان ها در قالب دو زیرمجموعه روان شناسی ادراکی و زیست شناسی روانی قابل بررسی است. این در حالی است که راهبردهای رایج نورپردازی عملا بر بازده انرژی و یا تامین نور مورد نیاز برای انجام کار متمرکز است و یا به صورت مطالعه آزمایشگاهی و در زیر آسمان مصنوعی و بدون حضور انسان انجام یافته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین میزان ارتباط میان نور روز و سلامت روان و شادمانی ساکنین مجتمع های مسکونی و افزایش شادمانی فردی درپی یافتن چگونگی ارتباط میان نور روز و شادمانی ساکنین مجتمع های مسکونی در شهر اصفهان است.

روش مطالعاتی:

طرح پژوهش حاضر از نوع علمی- مقایسه ای است که به واسطه روش پیمایشی به توصیف همبستگی میان متغیرها به روش مقطعی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲ در مجتمع های مسکونی کوتاه مرتبه (۷-۳ طبقه) شهر اصفهان پرداخته است. برای تعیین وضعیت شادمانی از ابزار سنجش میزان شادمانی آکسفورد و فوردایس استفاده شد. سپس داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و با بهره گیری از آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد تفاوت معنی داری میان سطح شادمانی ساکنین مجتمع های مسکونی و میزان نور هر واحد وجود دارد؛ به این معنی که هرچه میزان نور واحدهای مسکونی بیشتر باشد، ساکنین از سطح شادمانی بالاتری برخوردار هستند. به نوعی به نظر می رسد طراحی بهینه و هدفمند نور روز در فضای سکونت در بهبود سلامت روان افراد و شادمانی ساکنین تاثیرگذار است.

مورد مطالعاتي: مجتمع هاي مسکوني مناطق 7، 8، 12 و 14 شهر اصفهان-زهرا جوانی و همکاران- دانشگاه هنر اصفهان

منبع

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!