تاثیر نورگیر سقفی در نور اتاق

تاریخچه ی استفاده از نورگیرها در معماری

شواهد نشان می دهد که سابقه ی استفاده از نورگیرها، به تمدن باستان و اولیه ی مصر و روم می رسد و در معماری ایرانی نیز دارای سابقه ای طولانی می باشد. نورگیرها در آن زمان بیشتر به عنوان پنجره های سقفی برای انتقال نور و بعضا برای تهویه ی هوا مورد استفاده قرار می گرفتند و همه یا بخشی از سقف ساختمان مورد نظر را در بر می گرفتند. ... ادامه مطلب