تاثیر نور خورشید بر زندگی روزمره انسان

نور خورشید در چه حوزه هایی بر انسان تاثیر گذار است؟

امروزه بار دیگر ، خورشید به مثابه منبعی لایزال ، پاک ، بی هزینه و هماهنگ با کلیه جنبه های زیست محیطی و روان شناختی انسان مورد توجه قرار گرفته است و استفاده روز افزون از آن در ساختمان ها، در دهه های اخیر موید ا ین نظر است این رویکرد که به خصوص بابحران های ناشی از کمبود انرژی آغاز شد، به تدریج و باافزایش دانش و یافته های بشری در زمینه تاثیرات انسانی ، محیطی و اقتصادی کاربرد روشنایی خورشید رنسانس جدید ی را به معرض تجربه گذاشت. ... ادامه مطلب
معرفی لوله های خورشیدی انتقال دهنده نور طبیعی

لوله های خورشیدی انتقال دهنده نور طبیعی

لوله های خورشیدی انتقال دهنده نور طبیعی یکی از سیستم هایی هستند که انتقال نور طبیعی را به محیط های مختلف در ساختمان امکان پذیر می کنند. نور طبیعی خورشید با استفاده از این سیستم به قسمت هایی از ساختمان که از این نعمت بی بهره هستند می رسد. بنابراین هم سلامت روحی و جسمی ساکنین تأمین می شود، هم هزینه ها تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. ... ادامه مطلب